ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงทางเท้าซอยวิภาวดีรังสิต 64 : 50410000-3423

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร. 7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากทางเท้าเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- รื้อถอนคันหินรางตื้นเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 607 ตร.ม. - รื้อถอนทางเท้าเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,725 ตร.ม. - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-02 พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 58 บ่อ - สร้างคันหินรางตื้นชนิดหล่อในที่ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 825 ม. - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-12 กระเบื้องแบบที่ 6 ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,835 ตร.ม. - สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 52 ช่อง

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-03-26)

100.00

26/03/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 1. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ 2. สร้างคันหินรางตื้น 3. สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน 4. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-02-22)

18.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการทุบรื้อพื้นทางเท้าเดิมและเทคอนกรีตรางตื้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-26)

10.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-12-25)

8.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-25)

7.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขายเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดหาและรายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3423

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3423

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **