ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 : 50410000-3426

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

8

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 8

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร. 7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากห้องน้ำเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคคลากร - ระบบระบายน้ำด้านนอกอาคารมีขนาดเล็กและชำรุดระบายน้ำได้ไม่สะดวกทำให้การระบายน้ำจากอาคารมีปัญหาน้ำล้นส่งกลิ่นเหม็นรบกวนการเรียนการสอน - เนื่องจากห้องครัวเดิมมีสภาพทรุดโทรมและมีปัญหาน้ำท่วมขังไม่ถูกสุขลักษณะ

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สร้างห้องน้ำนักเรียน บริเวณด้านหลังอาคารเรียน 1 ขนาด 4.50x25 ม. จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคารเรียน 5 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงโรงประกอบอาหารบริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อสุขอนามัยที่ดี - เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-03-26)

8.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-02-22)

8.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนขายเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-01-26)

7.00

26/01/2564 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจาก มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน 2 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอยกเลิกประกาศ และขออนุมัติทบทวนราคากลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ครั้งที่ 2 ในระบบ e-GP

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-12-25)

7.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขายเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางในระบบ egp

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดหาและรายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3426

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3426

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **