ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) : 50410000-3427

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร. 7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากห้องน้ำเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม - เพื่อให้นักเรียนมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและสะอาดปลอดภัย - เนื่องจากบริเวณรอยต่อหลังคาคลุมสนามและปลายกันสาดมีช่องว่างทำให้เมื่อฝนตกมีน้ำรั่วสาดเข้าตัวอาคารเรียนนักเรียนเดินทำกิจกรรมระหว่างอาคารไม่ปลอดภัย - เพื่อให้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียน

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 จำนวน 1 แห่ง - ติตตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว พร้อมท่อรับน้ำฝน หนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว บริเวณหลังคาลานอเนกประสงค์ ยาวประมาณ 27 ม. - สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง ครุภัณฑ์ - เวทีสำเร็จรูป (Aluminium Stage) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด - ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 12 ใบ - ขาตั้งถังเก็บน้ำ จำนวน 12 ตัว - เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล จำนวน 3 ชุด

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อสุขอนามัยที่ดี - เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-03-26)

100.00

26/03/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 1. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง อาคารเรียน 1,2 ชั้น 2 ติดตั้งท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบ P-Trap ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม เดินท่อโสโครก 2. ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว พร้อมท่อรับน้ำฝน หนา 0.5 มม. 3. สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ 4. ติดตั้งเวทีสำเร็จรูป (Aluminium Stage) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 5. ติดตั้งถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 6. ติดตั้งขาตั้งถังเก็บน้ำ 7. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-22)

15.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการเทคอนกรีตฐานรองถังน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-26)

10.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-12-25)

8.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางในระบบ egp

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดหาและรายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3427

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3427

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **