ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50410000-3434

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

8

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 8

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ยึดโครงการและเป้าหมาย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนงานการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ เป้าประสงค์ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ และสามารถผลักดันระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก เพื่อระบายน้ำลงคลองหลักได้ทันท่วงที เพื่อแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครโดยมีนโยบายหลักเพื่อความสุขของคนกรุงเทพฯ และผลักดันอนาคตกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน รวม 6 ด้าน โดยในด้านการจราจร เพื่ออนาคตการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย ซึ่งพื้นที่เขตหลักสี่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรพักอาศัยหนาแน่น มีถนน ตรอก ซอยที่มีขนาดเล็ก และแคบจำนวนมาก และมีฝาท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ขนาดมาตรฐานจำนวนมาก จะต้องทำการหล่อฝาท่อระบายน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการเปลี่ยนกรณีชำรุดเสียหาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน - เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านการจราจร - เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี - เพื่อบำรุงรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้เส้นทางสัญจร - เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ถนน ตรอก ซอย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-03-26)

8.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-02-22)

7.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคา และสำรวจราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-01-26)

7.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจประมาณราคาเพื่อขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-12-25)

7.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-25)

7.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง และรวบรวมเอกสารขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ ออกแบบ จัดทำรายการและประมาณราคา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาผู้รับจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3434

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3434

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **