ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-1 แยก 4-3 และซอยเชื่อม : 50410000-3436

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกทำให้น้ำระบายไม่ทัน เนื่องจากถนนเดิมมีระดับต่ำและท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็กทำให้ระบายน้ำไม่ทัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 238 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 21 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 4 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมฝาเหล็กกลม ตามแบบ มน.-05 จำนวน 2 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 21 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,460 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,460 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 516 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 239 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 478 ม.

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-26)

10.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว เนื่องจากอยู่ในแนวขุดวางท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรคการประปา เนื่องจากอยู่ในแนวขุดวางท่อระบายน้ำ ไม่สามารถดำเนินการวางท่อได้ รอเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ :อุปสรรคการประปา เนื่องจากอยู่ในแนวขุดวางท่อระบายน้ำ ไม่สามารถดำเนินการวางท่อได้ รอเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-23)

10.00

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-22)

10.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว เนื่องจากแนวขุดวางท่ออยู่ในแนวท่อน้ำประปา

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรคการประปา เนื่องจากแนวขุดวางท่ออยู่ในแนวท่อน้ำประปา ไม่สามารถดำเนินการวางท่อได้ จึงประสานเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ :อุปสรรคการประปา เนื่องจากแนวขุดวางท่ออยู่ในแนวท่อน้ำประปา ไม่สามารถดำเนินการวางท่อได้ จึงประสานเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-26)

10.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-12-25)

8.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-25)

7.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขายเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดหาและรายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3436

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3436

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **