ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัยเฐียรอุทิศ) : 50410000-3437

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากพื้นเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน - เนื่องจากรางน้ำเดิมชำรุดและรั่วเวลาเกิดฝนตก เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน - เพื่อให้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียน

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงสนามออกกำลังกาย จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสเตนเลส หลังคาโรงอาหารกว้าง 6 นิ้ว รวมท่อรับน้ำฝนสเตนเลส ขนาด 4 นิ้ว ยาวประมาณ 33 ม. - สร้างฝาตะแกรงปิดรางระบายน้ำรอบโรงอาหาร กว้างประมาณ 30 ซม. ยาวประมาณ 105 ม. - ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว รวมข้อต่อและอุปกรณ์ยึดท่อพร้อมทาสีอะคริลิค (รวมรื้อถอน) พร้อมขนทิ้ง ด้านหลังอาคารเรียน 4 และ 5 จำนวน 120 จุด - สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ อาคารเรียน 3,4 และ 6 จำนวน 3 แห่ง - สร้างหลังคาคลุมเครื่องสูบน้ำและตู้คอนโทรล จำนวน 3 แห่ง ครุภัณฑ์ - ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 12 ใบ - ขาตั้งถังเก็บน้ำ จำนวน 12 ตัว - เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล จำนวน 3 ชุด

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อสุขอนามัยที่ดี - เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-03-26)

90.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - ปรับปรุงสนามออกกำลังกาย เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์ หนา 13 มม. แล้วเสร็จ - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์ หนา 13 มม. แล้วเสร็จ - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสเตนเลส หลังคาโรงอาหารกว้าง 6 นิ้ว แล้วเสร็จ - สร้างฝาตะแกรงปิดรางระบายน้ำรอบโรงอาหาร กว้างประมาณ 30 ซม. แล้วเสร็จ - ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว แล้วเสร็จ - สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ อาคารเรียน 3,4 และ 6 แล้วเสร็จ - สร้างหลังคาคลุมเครื่องสูบน้ำและตู้คอนโทรล แล้วเสร็จ - ดำเนินการติดตั้ง ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร ขาตั้งถังเก็บน้ำ และเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-02-22)

12.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-26)

10.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-12-25)

7.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขายเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางในระบบ egp

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดหาและรายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3437

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3437

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **