ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) : 50410000-6751

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวทัศนียา ชัยพิริยะศักดิ์ โทร.7411

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังคงประสบปัญหาขาดแคลนกำลังสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการเป็นหน่วยสนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำให้เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น จึงเกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตหลักสี่ เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยในปัจจุบันพื้นที่เขตหลักสี่มีอาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ สถานประกอบการ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ประกอบกับกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีเพิ่มมากขึ้น โดยฝึกฝนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มขึ้น จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 16 ขึ้น

50410100/50410100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิกและจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2.เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่เขตมีความรู้ ความเข้าใจในกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ 3.เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.เพื่อสร้างกลุ่มพลังมวลชนด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตหลักสี่ 5.เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1.เป้าหมายด้านปริมาณ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 16 ได้กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 10 คน โดยทำการฝึกอบรมแบบไป – กลับ เป็นเวลา 5 วัน 2.เป้าหมายด้านคุณภาพ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 16 จะเป็น ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และมีความรู้ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เป็นอย่างดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-30)

10.00

30/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-07-30)

17.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-06-28)

17.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-05-31)

17.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-04-27)

17.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-03-26)

17.00

26/03/2564 อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-02-25)

17.00

25/02/2564 อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-29)

15.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนดเนื้อหาหลักสูตรใช้สำหรับการฝึกอบรม และกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

29/12/2563 : กำหนดเนื้อหาหลักสูตรใช้สำหรับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-23)

5.00

23/11/2563 : เสนอขอความเห็นชอบของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดหลักสูตรและเนื้อหาวิชาในการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2021-04-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2021-05-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-16 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2021-03-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-15 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร
:40%
เริ่มต้น :2021-06-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-16 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำเอกสารการเห็นชอบ การขออนุมัติค่าใช้จ่าย งบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2021-05-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-6751

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-6751

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-826

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **