ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50410000-6753

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางสาวทัศนียา ชัยพิริยะศักดิ์ โทร.7411

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตหลักสี่ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในการเกิดภัยต่าง ๆ การบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น การอาสาช่วยงานด้านการจราจร รวมทั้งเหตุความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรมเนื่องจากเหตุปัจจัยหลายประการ การกระทำที่มุ่งทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของประชาชน การประทุษร้ายต่อบุคคล การก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของชาติ โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงจำเป็นต้องกำหนดแผนปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตหลักสี่

50410100/50410100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 2. เพื่อสนองตอบนโยบายของกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย 3. เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 4. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่ามิได้ถูกทอดทิ้งจากหน่วยงานของรัฐ 5. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและตรากตรำให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้น อันเป็นผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่ที่มีปัญหาจากภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วฉับพลันทันต่อเหตุการณ์ 2. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 3. เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้น้อยลง 4. เพื่ออำนวยความสะดวก และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทางและการจราจรในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติขึ้น 5. เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-02-24)

33.00

24/02/2564 : เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-29)

25.00

29/12/2563 : เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-11-23)

21.00

23/11/2563 : เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนตุลาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-6753

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-6753

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **