ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50410000-6756

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางปิยมาส โคตรพัฒน์ โทร.7424

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครอย่างสูงสุด สำนักงานเขตหลักสี่จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย และเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านมหานครความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมายจากทุกสำนักงานเขต ทั้งนี้เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50410400/50410400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะสถานที่ของสถานประกอบการอาหาร 2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร 3. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย 4. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100 2. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ร้อยละ 20

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

สรุปผลการดำเนินงาน จำนวนสถานประกอบการอาหาร เขตหลักสี่ จำนวน 272 ราย 1. สถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 181 ราย 2. สถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก จำนวน 66 ราย หมายเหตุ สถานประกอบการบางส่วนปิดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-25)

90.00

สิงหาคม 2564 ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้นเชื้อโรคและสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารต่อผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 7 แห่ง (ตลาด 7 แห่ง) (เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจเร่งด่วน ดำเนินการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตหลักสี่)

** ปัญหาของโครงการ :สถานประกอบการอาหารบางแห่งปิดทำการชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานประกอบการอาหารบางแห่งปิดทำการชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-29)

85.00

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้นเชื้อโรคและสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารต่อผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร 7 แห่ง ตลาด 7 แห่ง (เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจเร่งด่วน ดำเนินการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตหลักสี่)

** ปัญหาของโครงการ :มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจเร่งด่วน ดำเนินการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตหลักสี่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2021-06-26)

77.00

26/06/2564 : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้นเชื้อโรคและสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารต่อผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ตลาด 7 แห่ง (เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจเร่งด่วน การป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตหลักสี่)

** ปัญหาของโครงการ :ปรับแผนปฏิบัติงานตามความเหมาะสม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจเร่งด่วน การป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตหลักสี่

** อุปสรรคของโครงการ :ปรับแผนปฏิบัติงานตามความเหมาะสม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจเร่งด่วน การป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตหลักสี่

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2021-05-27)

76.00

27/05/2564 : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้นเชื้อโรคและสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารต่อผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร 1แห่ง ตลาด 7 แห่ง (เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจเร่งด่วน การป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตหลักสี่)

** ปัญหาของโครงการ :ปรับแผนปฏิบัติงานตามความเหมาะสม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจเร่งด่วน การป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตหลักสี่

** อุปสรรคของโครงการ :ปรับแผนปฏิบัติงานตามความเหมาะสม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจเร่งด่วน การป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตหลักสี่

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-04-27)

75.00

27/04/2564 : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้นเชื้อโรคและสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารต่อผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 22 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร 15 แห่ง ตลาด 7 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-03-23)

70.00

23/03/2564 : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้นเชื้อโรคและสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารต่อผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 19 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์อาหาร 12 แห่ง ตลาด 7 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-23)

60.00

2/23/2021 : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้นเชื้อโรคและสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารต่อผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 99 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหารในโรงเรียน 18 แห่ง ตลาด 7 แห่ง มินิมาร์ท 74 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-28)

35.00

1/28/2021 :ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้นเชื้อโรคและสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารต่อผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 39 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร 27 แห่ง ตลาด 7 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-28)

25.00

28/12/2563 : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้นเชื้อโรคและสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารต่อผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย ร้านอาหาร 37 แห่ง ตลาด 7 แห่ง โรงเรียน 12 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

24/11/2563 : ดำเนินการตรวจสุขลักษณะทางด้านกายภาพ คุณภาพอาหารด้านเคมีและชีวภาพ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 28 ราย ประกอบด้วย ร้านอาหาร จำนวน 21 ราย ตลาด 7 ราย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ และดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหารพร้อมสุ่มตรวจคุณภาพอาหาร จำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์อาหาร/ร้านอาหาร 5 แห่ง ตลาด 7 แห่ง พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน รายงานให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-6756

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-6756

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.265

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
24.27

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **