ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50410000-6758

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจินตนา.ทองผุด โทร.7436

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะ เป็นจำนวนมากที่ต้องนำไปกำจัดถึง 10,000 ตัน/วัน และเป็นมูลฝอยประเภทอินทรีย์สารเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่สูงถึงประมาณร้อยละ 50 ซึ่งขยะอินทรีย์เหล่านี้ หากมีการคัดแยกเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพจากแหล่งกำเนิดจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอีกทั้งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ดังนั้น สำนักงานเขตหลักสี่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมูลฝอยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการนำมูลฝอยเศษอาหารมาทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ขยะหอม) ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน (เพื่อกำจัดเศษอาหาร) ไปใช้ประโยชน์ ทำให้ปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลายลดลง เป็นการประหยัดงบประมาณและพลังงานของชาติ

50410600/50410600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้และไม้ใบหญ้า โดยนำมาทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ขยะหอม) ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน (เพื่อกำจัดเศษอาหาร) นำมาใช้ประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการคะดอยดขยะอินทรีย์ 4. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่สำนักงานเขตหลักสี่ ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย

เป้าหมายของโครงการ

1. กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้กระโยชน์ด้วยการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ขยะหอม) ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน (เพื่อกำจัดเศษอาหาร) ให้กับชุมชน วัด หน่วยราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจในพื้นที่เขตและกระชาชนทั่วไป 2. กิจกรรมเทน้ำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ลงในคลองพื้นที่เขตหลักสี่เพื่อบำบัดน้ำเสีย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 5 แห่ง จำนวน 152,440 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 แห่ง จำนวน 110,700 กิโลกรัม - ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะแบบเดิน 1 แห่ง ริมคลองเปรมประชากร ทุกวันพุธ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-19)

90.00

19/08/2564 : - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 4 แห่ง จำนวน 139,940 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 แห่ง จำนวน 31,300 กิโลกรัม - ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะแบบเดิน 3 แห่ง เช่น ชุมชนริมคลองเปรมประชากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-20)

80.00

20/07/2564 : - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 4 แห่ง จำนวน 135,800 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 แห่ง จำนวน 141,000 กิโลกรัม - ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะทางไลน์ 1 ครั้ง - ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะแบบเดิน 3 แห่ง เช่น ชุมชนริมคลองเปรมประชากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-24)

70.00

24/06/2564 : - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 6 แห่ง จำนวน 193,540 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 แห่ง จำนวน 153,000 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-24)

60.00

24/05/2564 : - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 6 แห่ง จำนวน 207,440 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน แห่ง 4 จำนวน 142,100 กิโลกรัม - ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะทางไลน์ 2 ครั้ง - ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะแบบเดิน 1 แห่ง ริมคลองเปรมประชากร ทุกวันพุธ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-23)

55.00

23/04/2564 : - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 6 แห่ง จำนวน 236,640 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 4 แห่ง จำนวน 192,100 กิโลกรัม - ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะทางเฟสบุ๊ค 1 ครั้ง - ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะแบบเดิน แห่ง ริมคลองเปรมประชากร ทุกวันพุธ - จัดอบรม/บรรยาย/สาธิต 1 แห่ง ได้แก่ ชุมชนชินเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 4 แห่ง จำนวน 173,540 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 แห่ง จำนวน 180,600 กิโลกรัม - ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะทางเฟสบุ๊ค 1 ครั้ง - ประชาสัมพันธ์การปิดไฟ 1 ชั่วโมง แบบเดิน 7 แห่ง ได้แก่ ซอยแจ้งวัฒนะ 13 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยวิภาวดี 64 ถนนงามวงศ์วาน ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ - ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะแบบเดิน 1 แห่ง ริมคลองเปรมประชากร ทุกวันพุธ - จัดอบรม/บรรยาย/สาธิต 1 แห่ง ได้แก่ ชุมชนพงษ์พชรพัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-20)

45.00

20/02/2564 : - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 4 แห่ง จำนวน 173,590 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 แห่ง จำนวน 182,600 กิโลกรัม - ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะแบบเดิน 1 แห่ง ได้แก่ ริมคลองเปรมประชากร (ทุกวันพุธ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-23)

40.00

23/01/2564 : - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 4 แห่ง จำนวน 267,650 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 แห่ง จำนวน 160,150 กิโลกรัม - จัดอบรม/บรรยาย/สาธิต 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-22)

30.00

22/12/2563 : - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 4 แห่ง จำนวน 148,000 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 แห่ง จำนวน 271,050 กิโลกรัม - ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะทางเฟสบุ๊ค/ไลน์ 1 ครั้ง - จัดอบรม/บรรยาย/สาธิต 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 329 และชุมชนตรีเพชร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 4 แห่ง จำนวน 153,500 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 แห่ง จำนวน 238,000 กิโลกรัม - ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะทางเฟสบุ๊ค/ไลน์ 2 ครั้ง - จัดสาธิต 4 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา (งานเขตเคลื่อนที่) 2. ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 317 3. ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 325 4. ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 312

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : - ขออนุมัติโครงการฯ - จัดตั้งคณะทำงานฯ - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 4 แห่ง จำนวน 146,000 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 แห่ง จำนวน 256,000 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-09-10 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-10 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-6758

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-6758

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-836

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 33.22

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.66

100 / 100
2
15.50

100 / 100
3
24.30

100 / 100
4
33.22

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **