ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50410000-6787

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2565)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางปิยมาส โคตรพัฒน์ โทร.7424

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

50410400/50410400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะสถานที่ของสถานประกอบการอาหาร 2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร 3. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย4. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 30 2. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเท่ากับร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-09-06)

100.00

1. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 145 แห่ง จากทั้งหมด 222 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.32 2. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเท่ากับร้อยละ 100 จำนวน 222 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2022-08-22)

95.00

เดือน สิงหาคม 2565 ตรวจประเมินสถานสถานประกอบการอาหารด้านสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2022-07-25)

90.00

เดือน กรกฎาคม 2565 ตรวจประเมินสถานสถานประกอบการอาหารด้านสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2022-06-30)

80.00

ตรวจประเมินสถานสถานประกอบการอาหารด้านสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2022-06-29)

80.00

ตรวจประเมินสถานสถานประกอบการอาหารด้านสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2022-05-27)

75.00

เดือนพฤษภาคม 2565 ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ - ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร จำนวน 10 แห่ง - ตลาด 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2022-04-29)

70.00

เดือนเมษายน 2565 ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร จำนวน 4 แห่ง - ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร จำนวน 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2022-03-30)

60.00

เดือนมีนาคม 2565 ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร จำนวน 13 แห่ง - ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร จำนวน 9 แห่ง - สถานที่สะสมอาหาร(ตลาด) 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2022-02-28)

55.00

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร จำนวน 35 แห่ง - ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร จำนวน 31 แห่ง - สถานที่สะสมอาหาร(มินิมาร์ท/ซูเปอร์มาเก็ต) 1 แห่ง - สถานที่สะสมอาหาร(ตลาด) 3 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2022-01-27)

45.00

เดือน มกราคม 2565 ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร จำนวน 29 แห่ง - ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร จำนวน 15 แห่ง - สถานที่สะสมอาหาร(มินิมาร์ท/ซูเปอร์มาเก็ต) 5 แห่ง - สถานที่สะสมอาหาร(ตลาด) 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-12-28)

35.00

เดือน ธันวาคม 2565 ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร จำนวน 37 แห่ง - ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร จำนวน 36 แห่ง - สถานที่สะสมอาหาร(มินิมาร์ท/ซูเปอร์มาเก็ต) 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-11-26)

15.00

เดือน พฤศจิกายน 2564 ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร - ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร จำนวน 9 แห่ง - สถานที่สะสมอาหาร(มินิมาร์ท/ซูเปอร์มาเก็ต) 26 แห่ง - ตลาด 7 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-10-28)

10.00

เดือนตุลาคม 2564 -จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย -ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานที่สะสมอาหาร(มินิมาร์ท/ซูเปอร์มาเก็ต 40 แห่ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัตงานของโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื่อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีความปลอดภัย
:40%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน รายงานให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-6787

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-6787

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-841

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
77.16

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **