ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ : 50420000-3535

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบถ้วนทุกด้านนั้น ควรมีการเน้นให้นักเรียนมีทักษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 การสอนทักษะงานอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่โลกของการทำงานจึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัด ความชอบของตัวเอง ได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและทำงานร่วมกัน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งเป็นการระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณค่า โดยพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสายไหม ได้เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

50420700/50420700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตสายไหม มีทักษะพื้นฐานทางอาชีพและทักษะการทำงาน 2.2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตสายไหม มีโอกาสค้นพบความถนัดและความสนใจของตัวเองได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

เป้าหมายของโครงการ

3.1. ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตสายไหม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียน 3.2 ด้านคุณภาพ 1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหม มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหม มีโอกาสค้นพบความถนัดและแนวอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองก่อน ตัดสินใจเลือกเส้นทางศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-27)

100.00

27/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-30)

70.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาคู่เทียบ 3 ร้าน และประกาศผู้ชนะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดทำใบสั่งซื้อ และดำเนินการจัดทำเอกสารรอเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการจัดเตรียมการประชุมค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดทำโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:30%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3535

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3535

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **