ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50420000-3536

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สำนักงานเขตลาดพร้าว เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้กับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 27 และ เครือข่ายที่ 28 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหม จำนวน 9 โรงเรียน เพื่อให้มีระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้นด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 27 และเครือข่ายที่ 28 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียน ในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตสายไหม จึงกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเครือข่าย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพภายในทั้งระบบหลัก และระบบสนับสนุน มีกระบวนการของระบบคุณภาพในทุกระบบย่อย เพื่อนำไปสู่ระบบหลักของโรงเรียน การดำเนินการตามโครงการเน้นเพื่อการผดุงคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

50420700/50420700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหม ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2.2 โรงเรียนในเครือข่ายมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 2.3 โรงเรียนในเครือข่ายมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหม จำนวน 9 โรงเรียน และบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนที่ 27 และเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหมทุกคน ประกอบด้วยข้าราชการครู และนักเรียน 3.1.2 เครือข่ายโรงเรียนฯ ร่วมจัด กิจกรรมเชิงวิชาการต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ตลาดนัดวิชาการ หรือการประกวดต่างๆ เป็นต้น 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนฯ มีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ 3.2.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนความรู้ 3.2.3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหมแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียนฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-08-26)

96.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฎีกาในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ขอตั้งเบิกฎีกาให้คลังตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฎีการวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายส่งคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-29)

90.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสาร ส่งฎีกาดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-05-29)

86.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว เหลือค่าตอบแทนและค่าอาหารว่าง กำลังรวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายฎีกา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-29)

85.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมเอกสารในการเบิกจ่าย รอเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-31)

80.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวมรวมเอกสารในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการีพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารดำเนินการเบิกจ่าย รอเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มจัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน. ขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียน โรงเรียนดำเนินโครงการ/กิจกรรม เริ่มเดือน กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการจัดเตรียมการประชุมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดทำโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:30%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3536

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3536

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0815

ตัวชี้วัด : (เจรจาบูรณาการตัวที่ 6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.22

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
7.22

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **