ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50420000-3541

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม ทั้งที่สาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว สภาพปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติภัย และภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างยามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากร ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

50420700/50420700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหม 3.2 เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหม 3.3 สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหม 3.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสายไหม ให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขต สายไหม จำนวน 24 คน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนละ 3 คน x 6 โรงเรียน (กลางคืน 2 คน กลางวัน 1 คน) คือ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม โรงเรียนวัดหนองใหญ่ โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) และโรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2) โรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนละ 2 คน x 2 โรงเรียน (กลางคืน 1 คน กลางวัน 1 คน) คือ โรงเรียนประชานุกูล (ขำสนิท-อนุเคราะห์) โรงเรียนออเงิน (อ่อน – เหม อนุสรณ์) และโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนละ 2 คน x 1 โรงเรียน (กลางคืน 2 คน กลางวัน 1 คน) คือ โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ ระหว่างเวลา 07.00 – 19.00 น. และเวลา 19.00 – 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสายไหม 9 โรงเรียน 3.2.2 สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่นักเรียน บุคลากร และทรัพย์สิน ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสายไหม จำนวน 9 โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ ของเดือน กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ของเดือน มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ ของเดือน พ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ ประจำเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ของเดือน มีนาคาม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-31)

55.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัยพ์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ของเดือน กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่าย โครงการจ้างเหมายามฯ ของเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินฯ ของ เดือน พ.ย. - ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเอกสารใบแจ้งหนี้ ของเดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-29)

25.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการขอความเห็นชอบจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินฯ และขออนุมัติจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินฯ และลงนามสัญญาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในแก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจ้างยามให้แก่โรงเรียน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3541

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3541

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **