ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50420000-3545

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มองเห็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพแขนงเกษตรอย่างชัดเจน เพราะนอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้นักเรียนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย สำนักงานเขตสายไหม เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้โรงเรียน ในสังกัดดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

50420700/50420700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีขึ้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 3.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3.3 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพแขนงงานเกษตรโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่าง ครบวงจร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนสายไหม โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามและโรงเรียนวัดหนองใหญ่ 3.1.2 ผู้บริหารโรงเรียน ครูเกษตร และคนสวนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 คน 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 นักเรียนของกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้วิชาการเกษตรด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุด 3.2.2 สำนักงานเขตสายไหม มีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรอย่างครบวงจร จำนวน 4 โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-27)

100.00

27/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-30)

60.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่าย ส่งเอกสารในการรอเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ และ ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมการประชุมโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3545

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3545

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **