ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50420000-3546

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันสำนักงานเขตสายไหมได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขต สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาท นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ จึงควรที่จะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเพื่อให้มีมาตรฐาน โดยจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานของศูนย์วิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

50420700/50420700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแล การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่ได้มาตรฐาน ๓ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้นด้วย ๔ เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือ รายงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา เผยแพร่แก่โรงเรียนในสังกัด ๕ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายวิจัยและประเมินผล ๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแล การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ๒.๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่ได้มาตรฐาน ๒.๓ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้นด้วย ๒.๔ เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือ รายงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา เผยแพร่แก่โรงเรียนในสังกัด ๒.๕ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายวิจัยและ ประเมินผล

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ ๓.๑.๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตประจำปีละ ๑ ครั้ง ๓.๑.๒ ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตปีละ ๑ ครั้ง ๓.๒ ด้านคุณภาพ ๓.๒.๑ ศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ๓.๒.๒ สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อมาตรฐานของโรงเรียนต่าง ๆ จะได้ใกล้เคียงกันด้วย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-31)

10.00

31/8/2563 : ยกเลิกโครงการ ไม่สามารถดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด19.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-31)

10.00

31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-29)

10.00

29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19 คืนเงินงบประมาณเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ติดสถานการณ์โควิด-19 คืนเงินงบประมาณเข้างบกลาง

** อุปสรรคของโครงการ :ติดสถานการณ์โควิด-19 คืนเงินงบประมาณเข้างบกลาง

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-31)

10.00

31/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานกาณ์โรคติดต่อโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานกาณ์โรคติดต่อโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานกาณ์โรคติดต่อโควิด 19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-29)

10.00

29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง และมีมติที่ประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร รายการหมวด 07 ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีลักษณะการรวมคน และการฝึกอบรมสัมมนาฯ ให้ประสานหน่วยงานเพื่อยกเลิกรายการและโอนงบประมาณเข้างบกลางโดยด่วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-03-31)

32.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประโยชน์สาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดดำเนินการประชุม ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ก.พ - ก.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-30)

25.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดดำเนินการประชุม ระยะเวลาการดำเนินการ ระหว่างเดือน ก.พ. - ก.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการประชุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนยวิชาการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดทำโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3546

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3546

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **