ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยจตุโชติ 15 จากคลองจรเข้โพรง ถึงสุดซอย : 50420000-3555

สำนักงานเขตสายไหม

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายอาริยะ พันชนะ (ุ7273-7275)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพใช้งาน

50420300/50420300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1แก้ไขปัญหาการจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน 2.แก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่นเนื้อที่ 6,176 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.เนื้อที่ 5,969 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 4-6 ม. และไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. เนื้อที่ 5,276 ตร.ม - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. และบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ (ในผิวจราจร) (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-30)

20.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบดำเนินการจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ส่งมอบงาน และเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3555

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3555

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0837

ตัวชี้วัด : (02) ความสำเร็จของการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **