ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยแยกซอยพหลโยธิน 52 แยก 45-2 : 50420000-3557

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอาริยะ พันชนะ (ุ7273-7275)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรให้ผู้ในสภาพใช้งาน

50420300/50420300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาการจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน 2.ป้องกันเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่นเนื้อที่ 468 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินค