ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50420000-3561

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

น.ส.สุพิชญา คล้ายทองคำ (7254)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นมาตรการเร่งด่วน เนื่องจากเป็นปัญหาที่กระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ โดยสำนักงานเขตสายไหมได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการพัฒนาและประเมินผลอาสาสมัครฯ อย่างต่อเนื่อง

50420100/50420100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครฯ 2. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติดติด 3. เพื่อกระตุ้นอาสาสมัครฯ ให้ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง 4. เพื่อให้ผู้มีจิตอาสา สมัครร่วมเป็นอาสาสมัครฯ 5. เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติด ข้อมูลข่าวสารราชการที่ทันสมัย

เป้าหมายของโครงการ

1. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ 2. อาสาสมัครฯ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับทางราชการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-31)

10.00

31/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-31)

10.00

31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-29)

10.00

29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19 จึงคืนเงินงบประมาณเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-31)

10.00

31/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด 19 คืนเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ติดสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถดำเนินโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ติดสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถดำเนินโครงการ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-30)

10.00

30/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมประชาชนจึงคืนงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมสัมมนาภายในไตรมาสที่ 3 และอาจเลื่อนกำหนดตามสถานการณ์โรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดอบรมภายในไตรมาสที่3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการเพื่อจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-30)

40.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดรูปแบบและขออนุมัติจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศรับสมัครประชาชนผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
: ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:60%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-09-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3561

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3561

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0836

ตัวชี้วัด : (01) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 4

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **