ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) : 50420000-3569

สำนักงานเขตสายไหม

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกิตติมา ไข่ช่วย 0810103089

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานบัญชีทรัพย์สิน และทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพของทุกฝ่าย และโรงเรียนในสังกัด 9 โรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

50420800/50420800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานยอดทรัพย์สิน และทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพของทุกฝ่าย และโรงเรียนในสังกัด 9 โรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) และทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพของทุกฝ่าย และโรงเรียนในสังกัด 9 โรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท 7908/7644 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำงบทรัพย์สินส่งสำนักการคลังภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3569

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3569

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0823

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **