ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50420000-3571

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวีรชัย เพ่งฉ่ำ โทร. 7283

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ประสบปัญหาการบริหารจัดการรายได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน นับเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย การไม่ระมัดระวังการใช้จ่าย หรือการขาดรายได้ที่เพียงพอ ต้องพยายามหาแหล่งเงินกู้จากที่อื่นมาสมทบกับรายได้ ก่อให้เกิดปัญหาด้านการเงิน ปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลส่งผลกระทบไปถึงครอบครัว ชุมชนและสังคมในภาพรวม ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญ รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมรับการเผชิญปัญหาทางการเงินได้ โดยไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน หรือเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาจนขยายความรุนแรงขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสายไหม ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมในเชิงรุก คือ การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานนอกระบบในเขตสานไหมได้รับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการรายได้ การบริหารเงินออม การทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย บัญชีหนี้สิน เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการใช้จ่ายเมื่อกิดภาระหนี้สินขึ้น โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางเพื่อปรับใช้ รวมถึงการให้ความรู้ในข้อกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน และช่องทางการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ดีต่อไป

50421000/50421000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีการวางแผนทางการเงิน มีวินัยทางการเงิน มีการจัดสรรเงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือนำไปลงทุนในช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 2. เพื่อให้ความรู้ในข้อกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน 3. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินกิจกรรมหน่วยรรณงค์เคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารเงินออมและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 50 คน จัดกิจกรรรม ระหว่างเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-29)

65.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์และจัดตารางการลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-20)

10.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-27)

10.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:เตรียมเอกสารข้อมูล
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินงานตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3571

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3571

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **