ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50420000-3573

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส. สิรินาฏ ชูปาน โทร. 7283

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นโยบายกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายให้คนมีความรู้ ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวที่อบอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี อนุรักษ์ส่งเสริมทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ตลอดจนให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรม สู่สังคมฐานความรู้ โดยรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสนใจในเรื่องของการอ่าน และเป็นการสร้างสายใยรักภายในครอบครัวให้มีนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตสายไหม ได้จัดตั้งบ้านหนังสือ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1. บ้านหนังสือพูนทรัพย์ 2. บ้านหนังสือวัชรพล 3 3. บ้นหนังสือเทพย์ทิพย์นิเวศน์ 4. บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 5. บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2 6. บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 7. บ้านหนังสือโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 8. บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศเขต 1 9. บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศเขต 3 ซึ่งอยู่ในชุมชนพื้นที่เขตสายไหม โดยตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ และการเสริมสร้างลักษณะนิสัยของเยาวชนและประชาชนในพื้นรที่ให้รักการอ่าน จึงได้จัดทำ "โครงการครอบครัวรักการอ่าน" ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง รวมถึงการสนับสนุนความรัก ความสามัคคีในสถาบันครอบครัว การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย

50421000/50421000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของการอ่าน การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักคิด แสวงหาความรู้รอบตัวมากขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากอบายมุข ยาเสพติด และสื่อทางด้านลบในสังคม 4. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในสถาบันครอบครัว ตลอดทั้งการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 5. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชน ณ บ้านหนังสือ จำนวน 9 แห่ง โดยจัดกิจกรรมบ้านละ 6 ครั้ง บ้านหนังสือ 9 แห่ง ได้แก่ 1. บ้านหนังสือพูนทรัพย์ 2. บ้านหนังสือวัชรพล 3 3. บ้นหนังสือเทพย์ทิพย์นิเวศน์ 4. บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 5. บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2 6. บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 7. บ้านหนังสือโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 8. บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศเขต 1 9. บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศเขต 3

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๑ ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 จากจำนวน 6 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-31)

65.00

31/5/2563 : ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019...

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงาน

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านเป็นครั้งที่ 2 ณ บ้านหนังสือ จำนวน 9 บ้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-20)

20.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-27)

10.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมศึกษาความต้องการในการจัดกิจกรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 2
:เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-02
สิ้นสุด :2019-11-02
ขั้นตอน 2
:เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-02
สิ้นสุด :2019-11-02
ขั้นตอน 3
:มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-05
สิ้นสุด :2020-01-05
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
:40%
เริ่มต้น :2020-01-12
สิ้นสุด :2020-01-12
ขั้นตอน 6
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3573

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3573

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **