ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50420000-3577

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นายสมจิตร อรุณไพร โทร. 7283

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง กรงุทเพมาหนคร จำนวน 50 ศูนย์ ซึ่งเขตสายไหมมีศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสายไหม และแขวงออเงิน เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วนตนเอง และเป็นสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสารการเกษตรที่สำคัญ และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตสายไหม จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงเขตสายไหม เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้มีส่วนร่วม ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ที่ต้องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

50421000/50421000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการเกษตร เขตสายไหม 2. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีจุดสาธิตในการเรียนรู้ของเกษตรกร 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตกร สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ กำหนดทิศทาง และวางแผนได้ด้วยตนเอง 4. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกร

เป้าหมายของโครงการ

จัดประชุมคณะกรรมการฯ และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ ในพื้นที่เขตสายไหม และพื้นที่ใกล้เคียง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-31)

55.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการฯ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโควิด19

** ปัญหาของโครงการ :ติดสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโควิด19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา

** อุปสรรคของโครงการ :ติดสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโควิด19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์และจัดตารางการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ต้องชะลอการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-20)

15.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดโครงการและแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย และเวลาที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3577

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3577

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0846

ตัวชี้วัด : (11) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร

ค่าเป้าหมาย หลักสูตร/ปี : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ หลักสูตร/ปี : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(หลักสูตร/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **