ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ : 50420000-3578

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นายสมจิตร อรุณไพร โทร. 7283

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตสายไหมเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีการทำการเกษตรอยู่ ประกอบด้วยการทำนา ทำสวน การทำประมง ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่คงความสำคัญ ในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของภาคการเกษตร โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างครบวงจร ตลอดจนการดำเนินชีวิตตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กลุ่มเกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่เขตสายไหม โดยสามารถเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงตามกระบวนการอย่างถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ กรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนดำเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้เกิด ประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งในการปฏิบัติตลอดจนการสร้างแหล่งการเรียนรู้ขยายเครือข่ายในกลุ่มเกษตรโดยทั่วถึง เป็นต้นแบบให้กลุ่มยุวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่่วไปได้เข้าถึงและร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเกิดผลในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ย่อมส่งผลให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน

50421000/50421000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตสายไหม และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมภาคการเกษตรไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน 2. เพื่อสร้างเคือข่ายกลุ่มเกษตรด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 4. เพื่อสถานที่ทดลอง วิจัยและพัฒนาผลผลิตการเกษตร ในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพการเกษตร เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เป้าหมายของโครงการ

1. การบริหารจัดการโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และศึกษาดูงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และประชาชนที่สนใจทั่วไปในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 10 หลักสูตร หลักสูตรละ 3 ครั้ง รวมเป็น 30 ครั้ง ครั้งละ 30 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 คน รวมทั้งสิ้น 905 คน โดยจัดอบรมแบบไป - กลับ หลักสูตรละ 1 วัน ณ โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริกรุงเทพมหานคร ที่ทำการชุมชนในพื้นที่ เขตสายไหม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-31)

55.00

31/5/2563 : ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมและจัดตารางการลงพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ต้องชะลอการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-20)

15.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดโครงการและแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย และเวลาที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามผลและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3578

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3578

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0846

ตัวชี้วัด : (11) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร

ค่าเป้าหมาย หลักสูตร/ปี : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ หลักสูตร/ปี : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(หลักสูตร/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **