ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้เสียภาษี : 50420000-3579

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสาธิต ยิ่งยวด (7277-7279)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกฎหมายใหม่ที่มาแทนกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ โดยกฎหมายฉบับใหม่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยลดความเลื่อมล้ำในสังคมและเพิ่มการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นโดยจะเป็นผู้จัดเก็บภาษีเพื่อนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคมอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังสามารถลดการถือครองที่ดินเพื่อการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย ดังนั้น สำนักงานเขตจึงต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่ต้องเสียภาษี ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563 ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานครรับทราบการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างที่ต้องชำระในปีภาษี 2563

50420500/50420500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใน กทม. 2. เพื่อแจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต 3. เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการชำระภาษีให้กับประชาชนได้รับทราบ

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตสายไหมสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563ครบทุกราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างและรายการห้องชุด จำนวน 9,623 ราย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :- จดหมายแจ้งการประเมินถูกตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับ

** อุปสรรคของโครงการ :- จดหมายแจ้งการประเมินถูกตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :จดหมายแจ้งรายการบัญชีและสิ่งปลูกสร้างยังมีการตีกลับจากไปรษณีย์ ซึ่งมีความล่าช้ามาก มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการแจ้งการประเมินภาษี ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด, ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :- ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินมีไม่ครบทุกแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :- ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินมีไม่ครบทุกแปลง

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และประกาศบัญชีดังกล่าวให้ผู้เสียภาษีทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ชื่อ-นามสกุล เจ้าของกรรมสิทธิ์ ซ้ำกัน ไม่ทราบเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทำให้ไม่สามารถยืนยันกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงได้

** อุปสรรคของโครงการ :ชื่อ-นามสกุล เจ้าของกรรมสิทธิ์ ซ้ำกัน ไม่ทราบเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทำให้ไม่สามารถยืนยันกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงได้

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-30)

35.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ให้ครบถ้วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-31)

30.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-02-27)

27.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) , แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) และรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) , แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) และรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4)

** ปัญหาของโครงการ :- ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลโฉนดไม่เป็นปัจจุบัน, ไม่มีรหัสประจำตัวประชาชนของเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

** อุปสรรคของโครงการ :- ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลโฉนดไม่เป็นปัจจุบัน, ไม่มีรหัสประจำตัวประชาชนของเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาด เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตสายไหม ตามข้อมูลที่ดินที่กรมที่ดินส่งให้เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4)

** ปัญหาของโครงการ :- ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลโฉนดไม่เป็นปัจจุบัน, ไม่มีรหัสประจำตัวประชาชนของเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

** อุปสรรคของโครงการ :- ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลโฉนดไม่เป็นปัจจุบัน, ไม่มีรหัสประจำตัวประชาชนของเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษี
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำบัญชีลูกหนี้
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3579

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3579

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0829

ตัวชี้วัด : (เจรจาบูรณาการตัวที่ 7.1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **