ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50420000-3581

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.อุบลวรรณา บุญตาท้าว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสายไหม มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในช่วงเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ได้แก่ เวลาเย็น กลางคืน วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ รวมทั้งส่งเสริมสุขลักษณะ ความสะอาดของอาคารสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปราศจากภาวะคุกคามต่อสุขภาพ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกับความเดือดร้อนของประชาชน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสายไหม จึงได้จัดทำโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย” ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวมา

50420400/50420400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สนับสนุนให้พื้นที่เขตสายไหมเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี 2. ตรวจสอบ ควบคุม และแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหม 3. ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

เป้าหมายของโครงการ

1. ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 48 ครั้ง 2. มีการรายงานสรุปผลการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เดือนละ 1 ครั้ง 3. ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-28)

100.00

28/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-30)

85.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตรวจการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญญัติการบริโภคยาสูบและรณรงค์สถานที่ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 20 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-19)

70.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตรวจการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญญัติการบริโภคยาสูบและรณรงค์สถานที่ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 6 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามกิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานในการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (การตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสายไหม) ครบ จำนวน 48 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน
:45%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นเดือนละ 1 ครั้ง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 35 ครั้ง
:35%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาาน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3581

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3581

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **