ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสายไหม : 50420000-3583

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.อุบลวรรณา บุญตาท้าว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลน้ำเสีย โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งกำเนิดน้ำเสียสถานประกอบการในพื้นที่เขต ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลและจัดการข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้

50420400/50420400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูลที่สำนักการระบายน้ำกำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำให้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2563 (80 คะแนน) โดยผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย หมายถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียของสถานประกอบการที่มีหน้าที่ต้องจัดเก็บสถิติข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเข้าข่ายต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติ กทม. ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียดังต่อไปนี้ 1.1 โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 2 โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม 1.2 อาคารประเภท ก และประเภท ข ได้แก่ อาคารชุด หอพัก โรงแรม โรงพยาบาล/สถานพยาบาล โรงเรียน/สถานศึกษา หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศหรือเอกชน ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร/ร้านอาหาร สถานบริการ 1.3 ที่ดินจัดสรร ได้แก่ ที่ดินจัดสรรประเภท ก และ ที่ดินจัดสรรประเภท ข 1.4 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก และ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข 2. เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ (20 คะแนน)

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักการระบายน้ำกำหนดแล้ว จำนวน 100 แห่ง - เตรียมรวบรวมข้อมูลการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งสำนักการระบายน้ำ หมายเหตุ : สำนักการระบายน้ำ เลื่อนระยะเวลาส่งแบบสำรวจให้ไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 (จากเดิมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักการระบายน้ำกำหนดแล้ว จำนวน 90 แห่ง - เตรียมรวบรวมข้อมูลการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งสำนักการระบายน้ำ หมายเหตุ : สำนักการระบายน้ำ เลื่อนระยะเวลาส่งแบบสำรวจให้ไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 (จากเดิมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-28)

85.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -สำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักการระบายน้ำกำหนดแล้ว จำนวน 90 แห่ง -เตรียมรวบรวมข้อมูลการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งสำนักการระบายน้ำ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักการระบายน้ำกำหนดแล้ว จำนวน 85 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-30)

65.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักการระบายน้ำกำหนดแล้ว จำนวน 85 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-19)

60.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักการระบายน้ำกำหนดแล้ว จำนวน 70 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-27)

55.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักการระบายน้ำกำหนด จำนวน 20 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-23)

40.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสายไหม ทั้งหมด 105 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์แนวทางการบำบัดนำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถานประกอบการที่มีการใช้น้ำ หมู่บ้านจัดสรร ประชาชนทั่วไป และอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียและรายงานผลให้สำนักการระบายน้ำ
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการประชาสัมพันธ์ให้สำนักการระบายน้ำ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3583

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3583

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0826

ตัวชี้วัด : (เจรจาบูรณาการตัวที่ 1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 40

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **