ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย : 50420000-3585

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอัจฉรา เหลือจันทร์ โทร.7285

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ขยะอันตรายจากครัวเรือนที่พบมาก ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์, แบตเตอรี่, ถ่านไฟฉาย, ยารักษาโรค, เครื่องสำอางที่หมดอายุ, ภาชนะบรรจุน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ หรือยาฆ่าแมลง ฯลฯ แม้ว่าขยะอันตรายจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3-5 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน แต่ขยะอันตรายเป็นขยะประเภทที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพิษภัยต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ เนื่องจากขยะอันตรายมีส่วนประกอบของโลหะหนักจำพวกสารตะกั่ว ปรอท แคดเมียม แมงกานีส ฯลฯ หากทิ้งหรือกำจัดไม่ถูกหลักวิชาแล้วปล่อยให้ปะปนไปกับสิ่งแวดล้อม เช่น ตามแหล่งน้ำ, ผิวดิน ฯลฯ อาจย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์โดยผ่านทางห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) มนุษย์ก็จะรับเอาสารพิษดังกล่าวเข้าสู่่ร่างกายอยู่เป็นประจำจนทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อส่งผลให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพได้ ขยะอันตรายจึงนับเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ สำนักงานเขตสายไหมเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากขยะอันตรายดังกล่าว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการจัดเก็บขยะอันตรายจากครัวเรือน/ชุมชน ในพื้นที่เขตสายไหมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50420600/50420600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมและการกำจัดขยะอันตรายจากครัวเรือนเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักการสุขาภิบาล 3.เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากปัญหาขยะอันตราย

เป้าหมายของโครงการ

ผลผลิต (out puts) : - จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต จำนวน 160 แห่ง/ปี - จัดเก็บขยะอันตรายจากบ้านเรือนและสถานประกอบการได้ไม่น้อยกว่า 20 ตัน/ปี ผลลัพธ์ (out Comes) : - ขยะอันตรายได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักการสุขาภิบาล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการจัดเก็บขยะอันตรายแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-29)

95.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตามแผนที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันตามแผนที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะอันตรายตามแผนที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะอันตรายตามแผนที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันตามแผนที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-29)

60.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันตามแผนที่ได้วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันตามแผนที่ได้วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-28)

30.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันตามแผนที่ได้จัดทำไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันตามแผนที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดโครงการและแผนการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจและกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3585

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3585

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0831

ตัวชี้วัด : (เจรจาบูรณาการตัวที่ 2.2) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.61

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.10

100 / 100
2
11.00

100 / 100
3
20.50

100 / 100
4
17.61

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **