ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) : 50420000-3597

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สุพิชญา คล้ายทองคำ (7254)(7257)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้มีเหตุภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อสามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทียามเกิดเหตุ รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดอาสาสมัครประจำท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งหาทางป้องกันเพื่อลดความสูญเสียต่างๆ ดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นในจังหวัด อำเภอต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ตอบสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตสายไหมจึงจัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น

50420100/50420100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้มีจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพิ่มขึ้นทุกปี 2.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และสามารถเข้าช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในยามเกิดภัย 3.เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนในพื้นทีเขตสายไหม มีความรู้ และความเข้าใจ ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

เป้าหมายของโครงการ

จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ประจำปี 2563 รวม 5 วัน แบบไม่พักค้างจำนวน 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-29)

100.00

29/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-31)

80.00

31/1/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) จำนวน 50 คน จำนวน 5 วัน เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562 และ 25-26 มกราคม 2562 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณชดใช้เงินยืม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-30)

20.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำประกาศรับสมัครประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดอบรมตามแผนที่กำหนด
:80%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3597

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3597

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **