ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50420000-3598

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.สุพิชญา คล้ายทองคำ (7254)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้มีเหตุภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อสามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทียามเกิดเหตุ รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดอาสาสมัครประจำท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งหาทางป้องกันเพื่อลดความสูญเสียต่างๆ ดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นในจังหวัด อำเภอต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ตอบสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตสายไหมจึงจัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น

50420100/50420100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้มีจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพิ่มขึ้นทุกปี 2.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และสามารถเข้าช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในยามเกิดภัย 3.เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนในพื้นทีเขตสายไหม มีความรู้ และความเข้าใจ ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดให้มีพนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุ อปพร. จำนวน 2 ผลัดๆ ละไม่เกิน 2 คน ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น และ 24.00 - 08.00 น. 2.จัดให้มีค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.เขตสายไหม และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.ประจำเดือนสิงหาคม 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/6/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-31)

80.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : เบิกจ่ายเงินตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนกุมภาพันธ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 24,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-30)

60.00

30/12/2562 : เบิกจ่ายเบี้ยงเลี้ยงค่าสนับสนุนการทำงานให้แก่ อปพร.ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 24,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3598

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3598

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **