ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสายไหม : 50420000-3599

สำนักงานเขตสายไหม

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายอาริยะ พันชนะ (ุ7273-7275)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย

50420100/50420100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด และปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

- ติดตั้งระบบกันซึม - เปลี่ยนชุดระบายน้ำหลังคำ (Roof drain) - ปรับปรุงห้องน้ำชาย – หญิง ชั้น 1 – 3 - ปรับปรุงห้องจัดเตรียมอาหาร ชั้น 1 - 3 - ปรับปรุงห้องประชุมและบริเวณ รอบห้องประชุม - ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน - ปรับปรุงห้องฝ่ายเทศกิจ - ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) - ปรับปรุงห้องเวร - ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ (ข้างห้องฝ่ายโยธา) - ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องประชุม ชั้น 3) - ทำสีอาคาร ชั้น 1 – 3 (ด้านหน้าอาคาร) - ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 – 3 - ติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 – 3 - ครุภัณฑ์ - เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ 6 เครื่อง - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-30)

30.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบดำเนินการจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:65%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ส่งมอบงาน และเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3599

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3599

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **