ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50420000-3600

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศราวุฒิ แสนคำ (7286)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตสายไหมกำลังขยายตัวเป็นพื้นที่พักอาศัย มีประชากรเพิ่มมากขึ้น งานด้านการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่ดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้ เนื่องจากอัตรากำลังที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น บางวันมีเจ้าหน้าที่หยุด/ลา ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่องานราชการมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพื้นที่ตามชุมชนบางชุมชนมีสภาพถนน, ตรอก, ซอยคับแคบ รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้ จำเป็นต้องใช้วิธีการชักลากขยะออกมายังจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจอดรอรับขยะได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาอัตรากำลังไม่เพียงพอ หรือปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้ จึงจำเป็นต้องจัดหาอาสาสมัครทำการชักลากขยะมูลฝอยแล้วรวบรวมนำมาใส่ภาชนะรองรับมูลฝอยซึ่งทางราชการจะตั้งวาง ณ ที่จุดที่เหมาะสมแล้วจัดรถบริการจัดเก็บไปเททิ้งให้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50420600/50420600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้ 2. เพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อบรรเทาปัญหาอัตรากำลังไม่เพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองหรืออยู่ในตรอกซอยที่การบริการไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้ จำนวน 9 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนพัมนาหมู่ 1 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน 2. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 2 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน 3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 3 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน 4. ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน 5. ชุมชนสะพานดวงมณี แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 2 คน 6. ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน 7. ชุมชนประชานุกูล แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 1 คน 8. ชุมชนแอนเนกว์ แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 4 คน 9. ชุมชนพรพระร่วงพัฒนาและชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 แขวงออเงิน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-29)

90.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-29)

50.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-28)

25.00

28/12/2562 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเบิกจ่ายเงินแรียบร้อยแล้ว/และอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและขอจัดสรรงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3600

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3600

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **