ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50420000-3604

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางพัชรีญา รอดเจริญ โทร. 7283

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวกัน และเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชน ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย และจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนา และจัดระเบียบชุมชนของตน ให้น่าอยุ่ และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาเป็นโครงการนโยบายของกรุงเทพมหานครและให้ดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง สำนักงานเขตสายไหม ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นแกนกลางในการดำเนินการสนับสนุนงานด้านสโมสรกีฬาและลานกีฬา ดังนี้ 1. การสนับสนุนให้มีอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานในลานกีฬา 2. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมและนันทนาการ การละเล่นต่างๆ ในกลุ่มเด็กเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ รวมถึงสมาชิกลานกีฬา 3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา โดยการจัดการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน 4. การสนับสนุนการปรับปรุงด้านกายภาพและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในลานกีฬา เช่น อุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬา และออกกำลังกายในหมู่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายร่วมกันในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 5. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 2. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมและนันทนาการ การละเล่นต่างๆ ในกลุ่มเด็กเยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ รวมถึงสมาชิกลานกีฬา 3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา โดยการจัดการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน 4. การสนับสนุนการปรับปรุงด้านกายภาพและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก

50421000/50421000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนมีส่วนร่วมในการบริหารลานกีฬา ในรูปแบบของคณะกรรมการ บริหารลานกีฬา 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคีของคนในครอบครัวและชุมชน 3. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬากรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกกีฬาชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครลานกีฬาที่ปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา 2. จัดกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา โดยดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-31)

65.00

31/5/2563 : ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019..

** ปัญหาของโครงการ : ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ : ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-20)

20.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-31)

15.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบเเทนอาสาสมัครลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา
:70%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา (จัดเเข่งขันกีฬาฟุตซอล เปตอง)
:20%
เริ่มต้น :2019-11-30
สิ้นสุด :2019-11-30
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา)
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3604

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3604

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **