ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : 50420000-3615

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววิชุดา โพธิ่์แก้ว (7269)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่องานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเริ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ปี พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจ และเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินงาน 8 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมปกป้องพันธุกรรมพืช 2) กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 3) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 4) กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 5) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 6) กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช 7) กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 8) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ร่วมสนองพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2546 โดยกำหนดพื้นที่เขตจอมทองเป็นเขตนำร่อง ต่อมามอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคม รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการฯ และขยายพื้นที่การอนุรักษ์พันธุกรมพืชครอบคลุม ๕0สำนักงานเขต และปี พ.ศ. 2552 มอบหมายให้สำนักการศึกษาดำเนินการกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ได้น้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ นั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษา และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีสอนการอบรมที่ให้ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” ได้พระราชทานแนวปฏิบัติ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชและรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หน่วยศึกษานิเทศก์ได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เข้ากับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางพระราชดำริต่อไป

50420700/50420700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3.2 เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

3.1ด้านปริมาณ - โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริจำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลย์สงคราม)และโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รวม 3 โรงเรียน 3.2 ด้านคุณภาพ -โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-29)

100.00

29/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-05-29)

82.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินรวบรวมเอกสารในการเบิกจ่าย รอเบิกจ่ายฎีกา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมเอกสาร รอเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อร้านค้าจัดหาพัสดุ แบบเจาะจง จากร้านค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ติดต่อร้านค้าจัดหาพัสดุแบบเจาะจงบ จากร้านค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ ติดต่อร้านค้าจัดหาพัสดุ แบบเจาะจง จากร้านค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดทำโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-01-06
สิ้นสุด :2020-01-06
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดทำโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-01-06
สิ้นสุด :2020-01-06
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:30%
เริ่มต้น :2020-01-06
สิ้นสุด :2020-01-06
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:30%
เริ่มต้น :2020-01-06
สิ้นสุด :2020-01-06

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3615

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3615

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **