ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50430000-3152

สำนักงานเขตคันนายาว : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นางสาวจุฑามาศ กันทะวงศ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 48 ได้ดำเนินการสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตราฐานที่สูงขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการรักษาคุณภาพการศึกษา และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน

50430700/50430700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 48 ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2. เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนที่ 48 มีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3. เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 48 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - เครือข่ายโรงเรียน 1 เครือข่าย จัดตลาดนัดการเรียนรู้ มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ 2. ด้านคุณภาพ - ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-15)

80.00

15/07/2563 : เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงยกเลิกการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-17)

80.00

17/06/63 ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-19)

75.00

19/5/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-16)

70.00

2020-4-16 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-18)

65.00

18/3/2563 : ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 แต่ได้มีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรอดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-19)

60.00

19/2/2563 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 48 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม และจัดทำสั่งสั่งคณะกรรมการดำเนินงานในการดำเนินกิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุและการจ้างเหมาทำอาหารสำหรับใช้ในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 48 อยู่ระหว่างประชุมวางแผนการทำงาน และเตรียมการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-19)

30.00

19/12/2562 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 48 อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมวางแผนการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-18)

20.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจัดทำโครงการและขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่ 48 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนเครือข่ายที่ 48 จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันฯ และนิทรรศการวิชาการ
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3152

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3152

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0801

ตัวชี้วัด : 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.6000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
67.60

100 / 100
4
67.60

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **