ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50430000-3153

สำนักงานเขตคันนายาว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุนิษา ไชยปุระ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตคันนายาว โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยและเป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้เข้มแข็งสามารถรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก อีกทั้งให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย

50431000/50431000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสิบสานแลอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 2. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย แลเพื่อให้เกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของข้าราชการและลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และภาคประชาชน 4. เพื่อให้เขตคันนายาวเป็นเขตน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งผู้คนมีความสุข

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนเกิดการมีส่วร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประชาชนได้มีโอกาสร่วมเแลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีความสุขในการร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตคันนายาว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-15)

60.00

15/07/2563 : อยู่ระหว่างดูสถานการณ์ในการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรค covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-17)

50.00

17/06/2563 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-15)

40.00

15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างฉลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-16)

35.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-19)

30.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามช่วงระยะเวลาของกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-14)

25.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามวัน เวลา ของเทศกาล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-15)

20.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คงเหลือการจัดกิจกรรมตามช่วงระยะเวลาตามประเพณีต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คงเหลือการจัดกิจรกรรมอีก 3 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมที่ 1 (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนโครงการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินตามโครงการ ตามกิจกรรมที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3153

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3153

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0808

ตัวชี้วัด : 13. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม : 3

ผลงานที่ทำได้ โครงการ/กิจกรรม : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **