ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการก่ออาชญากรรม : 50430000-3155

สำนักงานเขตคันนายาว

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายสายันณ์ เกาะทอง 0970599319

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เสี่ยงภัย จุดเปลี่ยว ตลอดจนบริเวณที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต อันเป็นการสร้างความอบอุ่นและความพึงพอใจ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ และสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยกำหนดจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตจำนวน 6 จุด ได้แก่ 1.สะพานลอยคนเดินข้ามปากซอยรามอินทรา 107 2.ป้ายรถประจำทางฝั่งตรงข้ามห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ 3.สวนคันนายาวรมมณีย์ ถนนสวนสยาม 4.ลานสภาวัฒนธรรม ซอยเสรีไทย 52 5.ริมสระน้ำหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 ผัง ก ถนนนวมินทร์ 6.บริเวณสวนน้ำคันนายาวภิรมย์

50430900/50430900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 2.เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 3.เสิรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่เทศกิจ

เป้าหมายของโครงการ

1.พื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวนอย่างน้อย 2ครั้ง/จุด/วัน 2.มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวนอย่างน้อย 1ครั้ง/จุด/วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-17)

20.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และปฏิทินการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม-กันยายน2563
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3155

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3155

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0798

ตัวชี้วัด : 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **