ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) : 50430000-3180

สำนักงานเขตคันนายาว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาววันนา กองเป็ง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นิยามตามสำนักการคลังกำหนด

50430800/50430800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

นิยามตามสำนักการคลังกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

นิยามตามสำนักการคลังกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-26)

100.00

26/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-10-28)

80.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีตามข้อ 149 (ภายในเดือนกันยายน ของปีก่อน)
:5%
เริ่มต้น :2019-09-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุตามข้อ 149 ดำเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือว่าการรับ-จ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุใดชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ให้ดำเนินการจำหน่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประเภทกลุ่มอาคาร 1-3,ประเภทกลุ่มครุภัณฑ์ 4-19, ประเภทกลุ่มสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 20 และประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 21
:25%
เริ่มต้น :2019-10-10 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-10 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ส่งสำนักการคลัง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำนักการคลังประเมินผลความถูกต้องของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี)
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างส่งสำนักการคลัง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3180

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3180

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0813

ตัวชี้วัด : 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **