ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนการจัดทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตคันนายาว : 50430000-3186

สำนักงานเขตคันนายาว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพรสรัญ ชุติมาวงศ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้ามหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

50430500/50430500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2. เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ในรายที่ยังไม่ยื่นแบบแสดงรายการในปีที่ผ่านมา

เป้าหมายของโครงการ

แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ร้อยละ 100 ของประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : 1. จำนวนรายรายที่แจ้งแบบแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ห้องชุด = 23,794 ราย 2. จำนวนรายที่แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ห้องชุด = 14,946 ราย 3. จำนวนรายที่ได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษี = 8,848 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/08/2563 : อยู่ระหว่างรับคำร้องขอแก้ไขคัดค้านรายการแจ้งการประเมินภาษีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อชำระค่าภาษีให้ถูกต้องต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/07/2563 : ออกหนังสือแจ้งการประเมินให้ผู้รับประเมิน เพื่อดำเนินการชำระภาษีภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-23)

80.00

23/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/05/2563 : จัดทำประกาศและจัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อแจ้งให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าระบบ p-tax เพื่อเตรียมส่งประกาศให้ประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำข้อมูลโรงเรือนฯ และภาษีบำรุงท้องที่รายเก่า เข้าสู่ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนของที่ดินว่างเปล่า ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ (รายเก่า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-21)

25.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขข้อมูลตามคำร้องห้องชุด และบันทึกฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-22)

20.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับคำร้องขอแก้ไขข้อมูลบัญชีรายการห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง และรายการห้องชุด เพื่อส่งให้ผู้รับประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำและประกาศแบบรายบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แจ้งประเมินภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง
:25%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ รายที่ค้างยื่นแบบในปีที่ผ่านมา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3186

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3186

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0802

ตัวชี้วัด : 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
67.91

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **