ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50430000-3193

สำนักงานเขตคันนายาว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายทองมี อนันต์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 3 มหานครสีเขียวและสะอาด โดยจะผลักดันให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้าง ที่ว่างต่าง ๆ เกาะกลางถนนและริมทางเท้า ให้เป็นสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม สะอาด เขียวสด น่าอยู่ สำนักงานเขตคันนายาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 270 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 21 ตารางเมตร อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 23.05 ตารางเมตร/คน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ สีเขียว โดยการจัดหาพื้นที่เพื่อทำพื้นที่สีเขียวเพิ่ม เพื่อทำให้อัตราสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานสากล ลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และร่มรื่น

50430600/50430600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคันนายาว 2. เพื่อสร้างความร่มรื่น สะอาด สวยงามเป็นระเบียบให้กับกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และเสริมสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี 4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนคันนายาวภิรมย์ ซอยเสรีไทย 38/1 ถนนเสรีไทย จากปากซอยเสรีไทย 38/1 ถึงสะพานข้ามบึงลำบึงกุ่ม หน้าหมู่บ้านมณเฑียรทิพย์ ขนาดพื้นที่ 3,933 ตารางเมตร 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนริมคลองหลอแหล ซอยเสรีไทย 83 ถนนเสรีไทย จากปากซอยเสรีไทย 83 ถึงประตูระบายน้ำหน้าชุมชนเกาะจวน ขนาดพื้นที่ 3,360 ตารางเมตร 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนคันนายาวรมณีย์ ถนนสวนสยาม ขนาดพื้นที่ 6,497 ตารางเมตร 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะกลางถนนนวมินทร์ ขนาดพื้นที่ 442 ตารางเมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-19)

100.00

19/06/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-20)

80.00

20/05/2563 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา ตามสัญญาเลขที่ 12-1-63 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-21)

40.00

21/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุอปุกรณ์ตามโครงการฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตคันนายาว และขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-21)

35.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุสำหรับดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุสำหรับดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์จากสำนัการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดรายการต้นไม้ วัสดุปลูก ออกแบบแปลน และขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักการโยธา เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่ว่างและจัดทำแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ว่างและจัดทำแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ออกแบบแปลสวนหย่อม ประสานสำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และกรมทางหลวง กรณีขอใช้ที่ดินที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบสำหรับดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ส่งรายละเอียดแบบแปลน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้สำนักงบประมาณฯ พิจารณา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สำนักงบประมาณ กทม. ส่งรายละเอียดในการพิจารณาโครงการฯ ให้สำนักงานเขต
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลและสรุปรายงานการดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนำเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้นทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3193

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3193

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0800

ตัวชี้วัด : 5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 115

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
24.10

100 / 100
3
65.52

100 / 100
4
115.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **