ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย : 50440000-3301

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปิยนุช แก้วคำรอด

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการเปิดระบบให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

50440400/50440400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะ 2.เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร 3.เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและร้องเรียนด้านอาหาร 4.เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านอาหารปลอดภัย 5.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน 6.เพื่อคุ้มครองผุ้บริโภค

เป้าหมายของโครงการ

สถานที่จำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต และมินิมาร์ท ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 138 แห่ง ได้รับการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะสถานที่สุ่มเก็บตัวอย่าง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/8/2563 : 1. ตรวจแนะนำสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร มินิมาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาด ให้ปฏิบัติตามมาตการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. ตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ตรวจวิเคราะห์เคมีและเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียนพื้นที่เขตสะพานสูง สังกัดกรุงเทพมหานคร สพฐ. และ สช. รวมจำนวน 21 แห่ง งบประมาณใช้ไปเดือนสิงหาคม 10,000.- บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/7/2563 : 1. ตรวจจแนะนำสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร มินิมาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาด ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 2.ตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการมินิมาร์ท จำนวน 12 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : 1.ตรวจแนะนำสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร มินิมาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 2. ตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการนิมิมาร์ท จำนวน 12 แห่ง 3.การสนับสนุนส่งเสริมให้ควมรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารโดยวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study) และทำแบบทดสอบประเมินความรู้ฯ ผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน สมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) จำนวน 6 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 :1. ตรวจแนะนำสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร มินิมาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาดให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยเคร่งครัด 2. เก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภค เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (AMARC) ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : 1. ประชาสัมพันธประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ให้ผู้ประกอบการ ด้านอาหารพื้นที่เขตสะพานสูงถึอปฏิบัติโดยเคร่งครัด 2. ตรวจแนะนำสถานที่จำหน่ายอาหารสำหรับการให้บริการแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ปฏิบัติให้ถูกต้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : 1.ตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ จำนวน 15 แห่ง 2.กองสุขาภิบาล สำนักอนามัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรคิ ดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดอบรมแบบในห้องอบรม(Class Room) ให้กับผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารในพื้นทีเขตสะพานสูง จำนวน2 รุ่น ได้แก่ -ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 จำนวน 25 คน -ผู้สัมผัสอาหาร ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 จำนวน 112 คน ณ ห้องประชุมรามคำแหง สำนักงานเขตสะพานสูง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : 1. ตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหาร และน้ำในสถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง 2. ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการอาหาร ในการจัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดอบรมแบบในห้องอบรม (Class Room) จำนวน 2 รุ่น สำหรับ ผู้ประกอบการ ผู้จัดการในวันที่ 4 มีนาคม 2563 และสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมรามคำแหง สำนักงานเขตสะพานสูง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 :1. ตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ จำนวน 32 แห่ง 2. ประสานงานและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการอาหาร ในการจัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดอบรมแบบในห้องอบรม(Class Room) จำนวน 2 รุ่น สำหรับ 1. ผู้ประกอบการ (ผู้จัดการ) ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมรามคำแหง สำนักงานเขตสะพานสูง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่าง 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานการตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ เป้าหมาย 2. ตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดทำแผนปฏิบัติงานและระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการ
:55%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานการจัดอบรมผู้สัมผัสอาหารและการจัดสถานที่ทำแบบประเมินผลฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3301

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3301

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0772

ตัวชี้วัด : 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **