ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50440000-3302

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอุษณี แสงเมือง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

50440400/50440400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ 2.เพื่อปรับปรุงพัฒนามาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการ 3.เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะ รวมถึงด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ 4.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน

เป้าหมายของโครงการ

1.ตรวจประเมินประสิทธิภาพเตาเผาศพของวัดในพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 1 แห่ง 2.ดำเนินการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 3.เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/7/2563 : 1. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสะพานสูง ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 พร้อมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : ดำเนินการตรววจสถานประกอบการพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป ในการใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : ดำเนินการตรวจสอบเหตุรำคาญ และแก้ไขปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ พร้อมทั้่งประชาสัมพันธ์กำกับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโเภคในพื้นที่เขตสะพานสูง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 1.ดำเนินการตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 48 วัน/ครั้ง (กิจกรรมที่ 1) และได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 24,000.- บาท 2. ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป ในการใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 35 วัน/ครั้ง (กิจกรรมที่ 2) และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 7,125.- บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-24)

35.00

24/3/2563 :1. ดำเนินการตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสะพานสูง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธาณสุข ประจำเดือน กุมภาพัน ธ์ 2563 รายการที่ 1 เป็นเงิน 12,000.- บาท 2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายการที่ 2 เป็นเงิน 9,975.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,975.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 :ดำเนินการตรวจสอบเหตุรำคาญ พร้อมทั้งปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและตรวจสอบความปลอดภยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการในพื้นที่เขตสะพานสูง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : 1. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสะพานสูง โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน 19,200.- บาท และเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลลากรดทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายตามพ ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวนเงิน 5,700.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,900.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงาน 1. ตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2. ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินงาน โดยตรวจสอบเหตุรำราญ ปัญหา ทางด้านสุขาภิบาล ฯ
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการฯ
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3302

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3302

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **