ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50440000-3303

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2530 – 2534) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขต เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขต ให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันศูนย์วิชาการเขตดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ฝ่ายการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบดูแล และอำนวยความสะดวก ให้ศูนย์วิชาการได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยกำหนดบทบาทนโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเอง การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละสำนักงานเขต เพราะเป็นความร่วมมือต่อกันระหว่างโรงเรียน ในการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องความคิดเห็น เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงกำหนดจัดดำเนินโครงการนี้ขึ้น

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2 เพื่อให้ครูอาจารย์ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา 3 เพื่อให้สังคมได้เห็นความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 4 เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการพัฒนาการศึกษา 5 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสังกัด 6 เพื่อการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต 7 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน 2 ให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 3 ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ปีละ 1 ครั้ง ด้านคุณภาพ 1 ศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตได้ตามเป้าหมาย 2 บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตสะพานสูงได้แสดงออกมีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับการพัฒนาจนมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-09-28)

0.00

28/9/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณราจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-09-17)

75.00

17/09/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณราจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-19)

70.00

19/8/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณราจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-20)

65.00

20/7/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณราจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-22)

60.00

22/6/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณราจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

25/5/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณราจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณราจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-03-19)

47.00

19/3/2563 : เตรียมความพร้อมตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งสำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายการศึกษาจะดำเนินการในระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-24)

45.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เตรียมความพร้อมตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งสำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายการศึกษาจะดำเนินการในระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-09)

40.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน วางแผนเตรียมดำเนิน ซึ่งสำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายการศึกษาจะดำเนินการในเดือน พฤศภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-24)

35.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ประชุมเสนอการขั้นตอนการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-25)

30.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมประสานงานเครื่อข่ายโรงเรียนและประธานของฝ่ายศูนย์วิชาการเขต เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดการสัมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนและประธานฝ่ายของศูนย์วิชาการเขต เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดการสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนและประธานฝ่ายของศูนย์วิชาการเขตเพื่อแจ้งโรงเรียนทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:คณะกรรมการแต่ละฝ่าย ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
:40%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3303

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3303

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0774

ตัวชี้วัด : 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
68.70

100 / 100
4
68.70

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **