ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50440000-3307

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สำนักงานเขตสะพานสูงในฐานะเป็นหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาของกรุงเทพมหานครจะต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่งคงและยั่งยืน

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงทั้ง 6 โรงเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-19)

85.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างในการประชุมครั้งที่ 2 ของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส่วนอีก 4 โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายทั้งค่าวัสดุและค่าอหารว่างทั้ง 2 ครั้งเรียบร้อยแล้ว (ยกเว้นโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ 200 ปี ไม่เบิกจ่ายค่าอาหารว่างทั้ง 2 ครั้ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมครั้งสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-17)

50.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมครั้งสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-24)

40.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ประชุมเรียบร้อยแล้ว เหลือขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-25)

30.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดประชุมครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 และได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างในการประชุมครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/10/2019
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :17/10/2019
สิ้นสุด :15/11/2019
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประชุมตามโครงการฯ
:60%
เริ่มต้น :30/10/2019
สิ้นสุด :31/05/2020
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :15/06/2020
สิ้นสุด :31/07/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3307

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3307

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **