ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50440000-3310

สำนักงานเขตสะพานสูง

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชา ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในการควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือ - ยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการที่จะเป็นนายหมู่ลูกเสือหรือผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - ยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ด้านขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป ฝ่ายการศึกษาจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น และดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นตามหลักสูตรวิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ และสภากาชาดไทยกำหนด

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ลูกเสือและยุวกาชาดผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2 เพื่อให้ลูกเสือและยุวกาชาดผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบรู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้นำและผู้ตาม 3 เพื่อให้พัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงให้มีมาตรฐานเดียวกัน 4 เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ ให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

เป้าหมายของโครงการ

1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง 6 โรงเรียน ที่โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 40 คน และวิทยากรผู้ให้การอบรม จำนวน 10 คน 2 ดำเนินการจัดอบรมยุวกาชาด โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง 6 โรงเรียน ที่โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชายุวกาชาด จำนวน 40 คน และวิทยากรผู้ให้ การอบรม จำนวน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน วางแผนและดำเนินการวันเวลาดำเนินการประชุม เดือน ปลายมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-24)

35.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เหลือขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-25)

30.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารดำเนินการและขออนุัมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณโครงการ และเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมและประสานงานสถานที่ในการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:50%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-15
สิ้นสุด :2020-07-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3310

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3310

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **