ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ : 50440000-3312

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ จึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว เพราะสื่อการเรียนรู้ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนให้มีความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว การสนับสนุนให้ครูได้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร และได้มาตรฐานจึงมีความจำเป็น และเพื่อให้ครูมีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นแนวทางให้การผลิตสื่อฯ ของครูในโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ นำนวัตกรรม หรือ สื่อ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ 2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองได้

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงทุกโรงเรียนมีการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 2 ผลงาน และโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด 1 ผลงาน เช่น สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ ประเภทหลายมิติ วิดิทัศน์เพื่อการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ฯลฯ 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะในการสร้างผลงานการเรียนรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรม/สื่อ/เทคโนโลยี-สารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาส?าหรับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-19)

65.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายและการตรวจฎีกาของฝ่ายการคลัง จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส่วนอีก 4 โรงเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-01-17)

0.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุ โดยเริ่มวางแผนและดำเนินการ มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-24)

35.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน วางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-25)

30.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรวบรวมเอกสารขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
:40%
เริ่มต้น :15/10/2019
สิ้นสุด :31/01/2020
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :16/03/2020
สิ้นสุด :28/08/2020
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :20/08/2020
สิ้นสุด :31/10/2019

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3312

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3312

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **