ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ (ของเหลือใช้) และขยะอันตราย ทุกวันอาทิตย์ : 50440000-3315

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพิทักษ์ วงค์หาร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาการทิ้งขยะของประชาชน เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งขยะ โดยเฉพาะการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงจัดทำโครงการนั้ขึ้นมา

50440600/50440600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกของประชาชนการทิ้งของเหลือใช้อย่างถูกวิธี 2.เพื่อลดปริมาณขยะ ให้สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

1.ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการทิ้งของเหลือใช้อย่างถูกวิธี 2.ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ลดลง 3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 6 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนวังหนับอุทิศ ถนนราษฎร์พัฒนา 2.วันที่ 13 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันที่ 20 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนแสงธรรมคลองมณี ถนนราษฎร์พัฒนา 4.วันที่ 27 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนกระทุ่มเดี่ยว ซอยกรุงเทพกรีฑา 37 แยก 8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-29)

90.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ม.คลองจั่นวิลล่า 7 ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ม.พฤกษชาติแสนสุข ถนนรามคำแหง 3.วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซ.10 และ 12 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 23 สิงหาคม 2563 บริเวณม.มัณฑนา ถนนกาญจนาภิเษก 5.วันที่ 30 สิงหาคม 2563 บริเวณม.เค.ซี.เลควิว ซอยรามคำแหง 118 แยก 57

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ม.โฮมเพลส ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ม.มัณฑนา 2 ถนนกาญจนาภิเษก 3.วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซ.6 และ 8 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนซาอาด๊ะห์ ถนนกรุงเทพกรีฑา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ม.ฐิติพร โครงการ 1 ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ม.มัณฑิรา ถนนเคหะร่มเกล้า 3.วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซ.2-4 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ม.แสงทอง ถนนกรุงเทพกรีฑา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-25)

45.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกการดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ..เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนเมษายน 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 5 เมษายน 2563 ม.เคซี โครงการ 2 ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 12 เมษายน 2563 ม.ศิรินเทพ 9 ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันที่ 19 เมษายน 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 26 เมษายน 2563 ม.ภัทรา ถนนกรุงเทพกรีฑา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-28)

30.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 1 มีนาคม 2563 ม.ฐิติพร ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 8 มีนาคม 2563 ม.เดอะเมโทร ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันที่ 15 มีนาคม 2563 ม.ชาลิสา ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 22 มีนาคม 2563 ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง ถนนมอเตอร์เวย์ 5.วันที่ 29 มีนาคม 2563 ม.พฤกษชาติ ซอยรามคำแหง 118 แยก 1,3,5,7 และ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ม.เคซีโครงการ 1 ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ม.นนทมิตร ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซอย 9 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านกฤษณา ถนนกรุงเทพกรีฑา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนมกราคม 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 5 มกราคม 2563 ม.เกศรี ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 12 มกราคม 2563 ม.นลินอเวนิว 3 ถนนเคหะร่มเกล้า 3.วันที่ 19 มกราคม 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซอย 7 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 26 มกราคม 2563 ชุมชนซาอาดะห์ ถนนกรุงเทพกรีฑา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ 1.วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ม.โฮมเพลส ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนวังหนับอุทิศ ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซอย 5 แยก 4 ค ง ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ม.ณุศาศิริ ถนนมอเตอร์เวย์ 5.วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ชุมชนหมู่ 11 (เกาะดอน) ซอยรามคำแหง 118

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1.วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ม.เทพพนา ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ม.พร้อมพัฒน์ ถนนกาญจนาภิเษก 3.วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซอย 5ข ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ม.เคซี ถนนรามคำแหง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ 1.วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ม.ศรีประจักษ์ ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ม.พฤกษาวิลล์ ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ม.นักกีฬาแหลมทองซอย 5 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ม.มัณฑนา ถนนกาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนเข้าจัดเก็บ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดเก็บ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3315

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3315

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0770

ตัวชี้วัด : 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.16

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.14

100 / 100
2
5.87

100 / 100
3
7.07

100 / 100
4
12.16

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **