ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ : 50440000-3316

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

67.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 67.00

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสะพานสูง ในฐานะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาให้แก่นักเรียน ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นได้แก่ ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้น ซึ่งโครงการค่าใช้จ่ายสอนภาษาอาหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง โดยโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับให้มีความต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๔ โรงเรียน

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับ ด้วยการฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและมีความสุขในการเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับจำนวน 4 โรงเรียน 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนที่เรียนภาษาอาหรับ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับได้ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-03-19)

67.00

19/3/2563 : การดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 เสร็จสิ้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 อาจทำให้การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เลื่อนออกไป ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-25)

65.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการสอนและเบิกจ่ายในแต่ละเดือนเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-17)

60.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนและเบิกจ่ายในแต่ละเดือนเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-24)

35.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การสอนและเบิกจ่ายแต่ละเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-25)

30.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการสอนแต่ละเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายแต่ละเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :15/11/2019
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการคัดเลือกครูสอนภาษาอาหรับ
:20%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :15/11/2019
สิ้นสุด :15/09/2020
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
:50%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :01/09/2020
สิ้นสุด :31/10/2019

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3316

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3316

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **