ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50440000-3323

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และกรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด คือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับ ไปบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามความคาดหวังของผู้ปกครองได้ โรงเรียนจึงมีความจำเป็นจะต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน โรงเรียนมีแหล่งทรัพยากรมากก็สามารถพัฒนาได้มาก อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมหัวละ 600.-บาท ตามจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง 2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตสะพานสูงทุกโรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-08-19)

83.00

19/8/2563 : ดำเนินการตัดชุดพละและทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว วงเงินการคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต วงเงินคุ้มครอง 110,000 บาท กรณีรักษาพยาบาล วงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

20/7/2563 : ขณะนี้ได้บริษัทที่รับทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ชับบ์ ประกันภัย จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :หาบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนยากมาก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-06-22)

78.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอจำนวนการเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ล่าช้าออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-05-25)

77.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอจำนวนการเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การรับสมัครนักเรียนเป็นไปอย่างยากลำบาก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-20)

75.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอจำนวนการเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทำให้การเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-03-24)

73.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จะดำเนินการภายในเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-26)

70.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดย จะดำเนินการภายในเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-01-17)

66.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดย จะดำเนินการภายในเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-24)

65.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน. สำรวจนักเรียนจำนวนเท่าไร เพื่อดำเนินการตัดเครื่องแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-25)

60.00

25/11/2562 : ประชุมการวางแผนดำเนินงานเตรียมงานและประสานผู้เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำบัญชีจัดสรรเป็นรายหัวตามจำนวนนักเรียนพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการใช้เงินจัดสรรรายหัว
:50%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนรายงานการใช้งบประมาณ ปัญหา อุปสรรคให้สำนักการศึกษาทราบ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3323

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3323

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **