ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50440000-3323

สำนักงานเขตสะพานสูง

66.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 66.00

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และกรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด คือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับ ไปบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามความคาดหวังของผู้ปกครองได้ โรงเรียนจึงมีความจำเป็นจะต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน โรงเรียนมีแหล่งทรัพยากรมากก็สามารถพัฒนาได้มาก อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมหัวละ 600.-บาท ตามจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง 2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตสะพานสูงทุกโรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-01-17)

66.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดย จะดำเนินการภายในเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-24)

65.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน. สำรวจนักเรียนจำนวนเท่าไร เพื่อดำเนินการตัดเครื่องแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-25)

60.00

25/11/2562 : ประชุมการวางแผนดำเนินงานเตรียมงานและประสานผู้เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำบัญชีจัดสรรเป็นรายหัวตามจำนวนนักเรียนพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการใช้เงินจัดสรรรายหัว
:50%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนรายงานการใช้งบประมาณ ปัญหา อุปสรรคให้สำนักการศึกษาทราบ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3323

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3323

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **