ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50440000-3326

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

63.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 63.00

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตาย เป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต สำนักงานเขตสะพานสูง ตระหนักดีถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครขึ้น

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ทุกคน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ได้เรียนว่ายน้ำ จำนวน 20 ชั่วโมง/หลักสูตร 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-03-19)

63.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอกำหนดการดำเนินกิจกรรมว่ายน้ำอีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุเหร่าซีอรอ(ราษฎร์สามัคคี) และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และอาจเลื่อนการดำเนินกิจกรรมออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอกำหนดการดำเนินกิจกรรมว่ายน้ำอีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุเหร่าซีอรอ(ราษฎร์สามัคคี) และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ดำเนินการว่ายน้ำในงวดที่ 2 ในเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-30)

35.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-25)

30.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนจัดสรรและรวบรวมเอกสาร จัดซื้อชุดว่ายน้ำและติดต่อประสานงานการลงสระว่าน้ำฯ จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200ปี)/โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว/โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 2
:แจ้งโครงการฯและจัดสรรงบประมาณไปยังโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการนำเด็กไปว่ายน้ำตามหลักสูตรและกำหนดการณ์
:60%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/06/2020
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :01/09/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3326

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3326

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **